Dit artikel is auteursrechtelijk beschermd


De Doop   


Les 1 uit "Een Levend Offer" - door Watchman Nee   


 

 

Vanwege het feit dat het onderwerp van de doop zo’n grote plaats inneemt in de Bijbel en omdat het zo’n veelomvattend onderwerp is, richten wij ons vooralsnog op twee aspecten ervan; aspecten, waarvan naar onze overtuiging iedere gelovige op de hoogte moet zijn. Deze twee aspecten zijn de volgende: (1) Wat kan de doop doen voor een persoon? En (2) wat is de werkelijke betekenis van de doop? Vóór de gelovige gedoopt wordt moet hij vooruitkijken en de vraag stellen: als ik zo straks het water in ga, wat doet de doop dan voor mij? Dit is het vooruitblikken op de doop. Maar ná de doop moet de gelovige terugkijken en zich afvragen: wat is de betekenis van hetgeen ik heb ondergaan? Het eerste is een voorbeschouwing, zich een begrip vormen van het hele gebeuren; het tweede is een nabeschouwing, het vaststellen van wat er zich voltrokken heeft.

 

 

 

Twee categorieën Schriftgedeelten

 

 

Categorie 1:

 

 

‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden’ Marc. 16:16.

 

 

‘En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen’ Hand. 2:38.

 

 

‘En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroepen van zijn naam’ Hand. 22:16.

 

 

‘Die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichame­lijke onreinheid, maar een bede van een goed geweren tot God, door de opstanding van Jezus Christus’ 1 Petr. 3:20-21.

 

 

Categorie 2:

 

 

‘Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen’ Rom. 6:3-4.

 

 

‘Daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt’ Kol. 2:12.

 

 

De teksten uit categorie 1 handelen over wat de doop voor de persoon die gedoopt wordt doet, terwijl die uit categorie 2 laten zien wat de betekenis van de doop is. De eerste categorie handelt over zaken die de gelovige aan deze kant van het water hoort te weten, dat is, vóór de doop; de andere handelt over zaken die hij moet weten aan de andere kant van het water, dat is, ná de doop. Laten we ze één voor één bekijken.

 

 

 

 Wat kan de doop voor een persoon doen?

 

 

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marc. 16:16

 

 

1. Zal behouden worden

 

Wij veronderstellen dat de meeste protestanten schrikken van dit vers. Wanneer zij het zien, veranderen zij het in hun gedachten in: ‘Hij die gelooft en behouden is zal gedoopt worden.’ Echter, dit is niet wat de Heer gezegd heeft. Om de dwaling van de Rooms-Katholieke kerk te vermijden verdraaien de protestanten onbewust Gods Woord en komen zo in een andere dwaling terecht. De Heer zegt duidelijk dat ‘wie gelooft en zich laat dopen, behouden zal worden.’ Niemand heeft de bevoegd­heid het te veranderen in ‘wie gelooft en behouden is zal ge­doopt worden.’

 

 

 

Behoudenis heeft te maken met de wereld

 

 

We moeten goed begrijpen wat het woord ‘behouden’ in de Bijbel betekent. Waar heeft behoudenis mee te maken? Behoudenis heeft met de wereld te maken. Dit wordt misschien niet zonder meer begrepen door pasbekeerden, omdat zij geen duidelijke voorstelling hebben van wat behoudenis is. Volgens de Bijbel heeft behoudenis met de wereld te maken en niet met de hel. Eeuwig leven staat tegenover verloren gaan, terwijl behoudenis het tegenovergestelde is van de wereld. Wij moeten uit de wereld behouden worden. Zolang wij bij de wereld horen zijn wij verloren. Het is erg belangrijk dat wij weten in wat voor toestand, in wat voor staat de mens voor God verkeert. De mensen van de wereld van vandaag de dag hoeven niets te doen om verloren te gaan. Niemand hoeft eerst te moorden om verloren te gaan; maar andersom is het ook zo dat niemand door het moorden achterwege te laten ervoor kan zorgen dat hij niet verloren gaat. De hele wereld gaat verloren, maar God trekt sommigen uit de schare die verloren gaat. Wat de wereld betreft: zij is al verdoemd; maar voor zover het indi­viduen betreft: deze en gene wordt behouden. Het is niet een scheiden van een kudde van honderd in vijftig schapen en vijf­tig geiten, maar veeleer een paar vissen uit een zee vol vis halen. Al degenen die in het net zitten zijn behouden terwijl de­genen die in de zee achterblijven verloren zijn. Daarom gaat het in het beantwoorden van de vraag of iemand behouden is of verloren er niet om wat iemands persoonlijke toestand is, maar om waar de persoon zich bevindt. Als hij in de boot is, is hij behouden; als hij nog in het water is, is hij verloren. Het maakt geen enkel verschil of iemand goed is of slecht, een heer of een onverlaat, een mens met of zonder geweten. Zolang hij zich in de wereld bevindt is hij verloren. Als hij niet uit de wereld gekomen is heeft hij niet de plaats verlaten die onder het oordeel ligt; hij is een veroordeelde zondaar.

 

 

 

Behoudenis is een zaak van positie

 

 

‘Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn ...’ Rom. 5:19). Het is niet nodig dat een persoon eerst moet zondigen om een zondaar te kunnen worden genoemd. Door de zonde van één mens zijn wij allemaal zondaren geworden. Zolang een persoon in Adam is, dat is, in de wereld, staat hij tegenover God en is daardoor een vijand van God. Hij bevindt zich op een verkeerde positie, want het is een verloren positie. Dit is het achtergrondverhaal van de verlorenen. Broeders, laten we goed begrijpen wat de werkelijke betekenis van ‘behoudenis’ is. Het is een woord dat vaak wordt gebruikt, maar er wordt veel verwarring door ver­oorzaakt omdat het regelmatig een andere betekenis krijgt dan dat het in werkelijkheid heeft. Nu is vandaag de dag - gedurende de tijd dat we op aarde zijn -  het gebied waarin het eeuwig leven zich uitstrekt niet zo breed als behoudenis, want het hebben van eeuwig leven is voor nu een louter persoon­lijke zaak. Maar het behouden worden wijst zowel op een uit­treden uit een bepaalde, bijzondere broederschap, als het ont­vangen van eeuwig leven. Het hebben van eeuwig leven is een louter persoonlijke zaak terwijl het behouden worden iets persoonlijks en iets corporatiefs (iets dat niet buiten de groep om gaat) is. Behoudenis spreekt van het feit dat ik een bepaalde broederschap verlaat en een andere binnenga. Eeuwig leven zegt mij waar ik in binnengegaan ben maar het maakt niet duidelijk waar ik vandaan kwam. Behoudenis omvat zowel het uittreden als het binnengaan, terwijl eeuwig leven alleen maar het binnengaan omvat. Dit resulteert in het feit dat behoudenis gedurende de tegenwoordige eeuw meer omvat dan eeuwig leven, want het handelt over het bevrijd worden van de wereld, het uit de wereld gaan. Laten we de vier hoofdpunten aangaande de wereld eens be­kijken zoals die in de Bijbel staan: (a) de wereld is vervloekt of veroordeeld door God, (b) de wereld ligt in het boze (ligt in de boze - zo staat het in de Engelse vertaling, vertaler), (c) de wereld kruisigde de Here Jezus, en (d) de wereld is de vijand van God. Merk op dat de wereld niet alleen zondigt maar dat zij ook de Here Jezus gekruisigd heeft. Daarom is zij Gods vijand. Dit zijn de vier belangrijkste feiten betreffende de wereld zoals God haar ziet. Allen die in de wereld zijn, zijn ongeacht hun persoonlijke wandel, al veroordeeld en dus verloren. Wat er verkeerd is aan de mensen in deze wereld is veel meer dan persoonlijk verkeerd gedrag. Hun positie voor God, de plaats en toestand waarin zij zich bevinden voor Gods aangezicht, is niet goed. Hoe kan iemand de wereld verzaken als hij zich nog steeds van haar liefelijkheid en charme bewust is? Maar op een dag wordt hem de verkeerde positie getoond die de wereld voor Gods aangezicht inneemt. Hoe bekoorlijk de wereld dan ook moge zijn, zij moet worden opgegeven. Dus zorgt behoudenis ervoor dat er een einde komt aan de onwelvoeglijke relatie met de wereld, en de verkeerde positie in de wereld. Het joodse volk riep eenmaal: ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen’ (Matt. 27:25). Hoewel ik niet direct verantwoordelijk ben voor het doden van de Here Jezus, was het wel zo dat mijn voorvaders Hem vermoordden. Al ben ik niet persoonlijk betrokken bij deze daad, toch behoor ik tot de broederschap die Hem doodde. De broederschap waar ik bij hoor is Gods vijand en zij is veroordeeld. Of ik persoonlijk goed ben of niet, is een andere vraag. Wat ik nodig heb is dat God mij verlicht opdat ik zal zien dat de broederschap waartoe ik behoor niet deugt. De wereld waarin ik ben deugt niet omdat zij de Here Jezus gedood heeft en zo Gods vijand geworden is. De relatie tussen mij en zulk een wereld moet verbroken worden; ik moet uit die positie worden gehaald. Wat betekent behoudenis dan? Behouden worden is een vrijgemaakt worden van die broederschap, die positie die ik inneem, en die relatie met de wereld. Met andere woorden, ik ga uit de wereld. De mensen zijn meestal voornamelijk bezig met hun persoonlijke rechtvaardigmaking, maar ze moeten eraan worden herinnerd waar ze vandaan komen, de plaats waaruit zij behouden zijn. Behoudenis is het gered worden uit de wereld, en niet alleen maar uit de hel, want de wereld ligt onder het oordeel van God.

 

 

 

De doop volgt op geloof

 

 

Er hoeft niet de geringste twijfel over te bestaan dat een ieder die in de Here Jezus gelooft eeuwig leven heeft. Wij hebben deze blijde boodschap al vele jaren verkondigd. Op het mo­ment dat een persoon in de Here Jezus gelooft ontvangt hij eeuwig leven, wie de persoon ook moge zijn, en hij geniet dan voor eeuwig Gods gunst. Maar we dienen ons voortdurend te beseffen dat geloven zonder gedoopt te zijn nog geen behoudenis is. Ja, u hebt geloofd; ja, u hebt eeuwig leven; maar in de ogen van de wereld bent u nog geen behouden mens. Zolang u niet gedoopt bent wordt u niet als een behouden mens (h)erkend. Waarom? Omdat niemand weet wat het verschil is tussen u en de rest van de wereld. U moet opstaan en u laten dopen, want zo verklaart u dat er een einde gekomen is aan uw relatie met de wereld; dan, en alleen dan, bent u be­houden. Wat is de doop? Het is uw bevrijding van de wereld. Hij bevrijdt u van de broederschap waartoe u eens behoorde. De wereld wist dat u één was met haar, maar op het moment dat u gedoopt bent wordt zij zich onmiddellijk bewust van het feit dat u afgedaan hebt met haar. De vriendschap die u zovele jaren in stand gehouden hebt is nu aan zijn einde gekomen. U werd begraven in het graf; u beëindigde uw loopbaan, uw weg in de wereld. Voor de doop wist u dat u eeuwig leven had; na de doop weet u dat u behouden bent. Iedereen weet dat u bij de Here hoort, want u bent van Hem. ‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.’ Waarom? Omdat nu u geloofd hebt en gedoopt bent het duidelijk is waar u staat. Wanneer er geen geloof zou zijn zou er innerlijk niet datgene zijn wat de dingen tot realiteit maakt. Maar waar die innerlijke realiteit aanwezig is plaatst de doop iemand buiten de wereld en maakt hij een einde aan zijn vroegere relatie met de wereld. De doop is dus: afscheiding.

 

 

 

Geen doop geen getuigenis

 

 

‘Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.’ Ongeloof is al genoeg om veroordeeld te worden. Zolang iemand tot de ‘wereldbroederschap’ behoort, bezegelt zijn ongeloof zijn veroordeling. Daar tegenover staat dat hij die gelooft, gedoopt moet worden, want zolang hij niet gedoopt is, is hij niet door middel van een uiterlijk zichtbaar getuigenis uit de wereld geko­men. Wij noemen drie verbazingwekkende feiten waarin de religieuze wereld van het judaïsme, het hindoeïsme, en de islam naar voren komt:

(1) Het judaïsme vervolgt de gedoopten. Bij de joden kan men in het geheim christen zijn zonder vervolgd te worden. De grootste moeilijkheid bij vele honderden, ja bij duizenden joden, is niet dat een persoon in de Here Jezus gelooft, maar dat hij gedoopt is. Wanneer de persoon eenmaal gedoopt is, is er een grote kans dat hij buitengeworpen en verstoten wordt.

(2) In het hindoeïsme worden de gedoopten verbannen, dood verklaard. In India zal niemand de hand aan u slaan als u zich niet laat dopen. Maar zodra u bent gedoopt zal men u verbannen. Het is alsof de wereld u toestaat eeuwig leven te hebben maar er fel op tegen is dat iemand gedoopt wordt.

(3) Bij de islamieten worden de gedoopten vermoord. De reactie van de islamieten is nog veel feller. Een levende mohammedaan die christen geworden is, is moeilijk te vinden, want de moslims doden degene die christen wordt.

Eén van de meest succesvolle werkers onder de mohammedanen, dr. Zwemer, zei eens dat zijn werk nooit omvangrijk zou worden omdat het resultaat van zijn arbeid altijd de dood was; niemand bleef leven. Bij de mohammedanen is het zo dat degenen die in Christus geloven onmiddellijk weggezonden moeten worden; waar dit niet gebeurt worden zij binnen twee of drie dagen na de doop vermoord. De doop is een openbaar getuigenis waarmee men zegt: ‘ik heb de wereld achter mij gelaten.’ Vat het woord ‘behoudenis’ nooit op als alleen iets persoonlijks. Volgens de Bijbel is het meer een zaak van uit de wereld komen dan van het ontsnappen aan de hel.

 

 

2. Tot vergeving van zonden

 

‘En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden’ (Hand. 2:3 8). Klinken deze woorden van de apostel ons vreemd in de oren? Ook met dit vers, zo onomwonden gesproken door de apostel, hebben vele protestanten blijkbaar problemen. Op wat voor manier kan de doop ons vergeving van zonden schenken? Is het niet vreemd dat de apostel in zijn boodschap geen nadruk legt op ‘geloven’? We zouden ons zelf kunnen afvragen of Petrus in zijn boodschap in Handelingen 2 er op uit is bij de mensen er op aan te dringen dat zij moeten geloven. In het geheel niet. Is dit een overweging of Petrus wel capabel genoeg is om het evangelie te verkondigen? Is zijn pre­diken dan inferieur aan het onze? Presenteert hij het niet goed? Wij weten dat volgens de Bijbel geloof het meest belangrijke punt inzake het evangelie is. Hoe is het dan mogelijk dat Petrus zo’n belangrijk punt vergeet? Hij zou minder belangrijke aspecten kunnen weglaten, maar dit zeker niet. Hoe vreemd het ook is, hij praat over de doop in plaats van over geloof, en de Heilige Geest zorgt ervoor dat degenen die naar hem luisteren diep in hun harten geraakt worden. In overeenstemming met de orthodoxie zouden wij de mensen ervan verzekeren dat alleen geloof nodig is; maar Petrus zegt tegen zijn toehoorders dat zij gedoopt moeten worden op de naam van Jezus Christus. Waarom spreekt Petrus alleen over de doop? Omdat al zijn toehoorders deelgenomen hadden aan het doden van de Here Jezus. Vijftig dagen daarvoor schreeuwden zij: ‘Weg met Hem!’ (Luc. 23:18). Zij stonden in de massa en schreeuwden dat ze Hem weg wilden hebben; ze verwierpen Hem. Maar nu was het zover dat sommigen van hen van de massa gescheiden wil­den worden. Hoe? Door gedoopt te worden. Door de doop zouden ze uit de wereld komen en hun relatie met die broederschap verbreken. Zodra ik in het water afdaal om gedoopt te worden, worden mijn zonden vergeven, dat is, ik verlaat de broederschap waartoe ik eenmaal behoorde. Daarom zegt Petrus op de Pinksterdag tegen hen dat zij gedoopt moeten worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van hun zonden. Die ene daad van de doop maakt dat zij uit de wereld komen. Ziet u nu, dat u, die oorspronkelijk tot de wereld behoorde en een vijand van God was, behouden zult worden als u die wereld verlaat? U moet voor God en mensen belijden dat u er uit gekomen bent en vanaf vandaag niet meer met de wereld verbonden bent. Dit is de belangrijkste leerstelling van Pinksteren. Laten wij ons denken laten vormen door Gods Woord in plaats van door een systeem van protestantse leerstellingen.

 

 

3. Afwassing van zonden

 

Laten we ons nu gaan bezighouden met de doop van Paulus. Ananias zei tegen Paulus: ‘Sta op laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam’ (Hand. 22:16). Paulus wordt algemeen aanvaard als de grootste leraar, profeet en apostel in het christendom. Als er nu eens een fout of een zwakke plek in zijn ervaring en leerstellingen zou zitten, wat dan? Er wordt tegen hem gezegd dat hij niet moet aarzelen maar moet opstaan en zich laten dopen. Waarom? Om zijn zonden af te laten wassen. De Rooms-Katholieke kerk maakt hier de fout dat zij er een persoonlijke Godservaring van maakt. Zij begrijpt niet dat het in deze tekst over de wereld gaat. Daarom doopt zij stervende mensen om hen zo hun zonden af te laten wassen. Zij beseft niet dat de doop te maken heeft met de wereld en niet met God. Maar de protestanten maken hier ook een fout door te proberen het vers te verdoezelen. Omdat Paulus eerst iemand was die bij de wereld hoorde, moest hij, nu hij geloofde, en nu hij de Here Jezus gezien had, opstaan en zich laten dopen. Zijn zonden zijn weggewassen nu hij gedoopt is, omdat hij zijn relatie met de wereld verbroken heeft. Wanneer iemand in het geheim christen wordt zonder zich te laten dopen, zal de wereld die persoon nog steeds als één van hen beschouwen.

De gelovige mag dan zeggen dat hij behouden is, maar de wereld zal deze verklaring niet accepteren. Pas nadat hij gedoopt is dwingt hij de wereld ertoe zijn behoudenis te erkennen. Wie zou zo dwaas zijn het water in te gaan zonder daar een goede reden voor te hebben? Ja, zodra een christen is gedoopt is hij vrij gemaakt van de wereld. Het water heeft dus te maken met de wereld. De wereld zal iemand nog steeds als één van haar beschouwen. Als hij zijn innerlijk geloof niet zichtbaar uitdrukt. Om een voorbeeld te geven: in Kuling, Fuzhou (spreek uit als Foetsjou), wordt elk jaar in de herfst een festival gehouden dat aan de afgoden gewijd is. Iedere inwoner wordt geacht daaraan deel te nemen. Als iemand dan alleen maar zegt dat hij in de Here Jezus gelooft en er daarom niet aan kan deelnemen, zal men dat niet accepteren en toch verwachten dat hij meedoet. Maar wanneer hij zich laat dopen weet men direct dat hij de wereld verlaten heeft. Bijgevolg is de doop de beste methode om scheiding teweeg te brengen. Door middel van de doop verklaart de gelovige ten overstaan van de hele wereld dat hij zijn relatie met haar verbroken heeft en er uitgestapt is. Omdat de doop een openbaar getuigenis is moet het in het openhaar verricht wor­den.

Vaak komen er ook ongelovigen naar een doopdienst. Maar sommige gelovigen suggereren dat er, om verwarring te voorkomen, niet te veel toeschouwers bij een doopdienst horen te zijn. Welnu, betekent dit dat Johannes de Doper aan hun voeten moet zitten om van hen nog iets te leren? Immers, de situatie bij de Jordaan zal er zonder twijfel wanordelijk uit hebben gezien! Nee, laat de wereld maar getuige zijn van wat wij doen!

 

 

4. Door water heen gered

 

Gods woorden komen altijd met elkaar overeen, zij spreken elkaar nooit tegen. Er staat in 1 Petrus 3:20-21 ‘... in de dagen van Noach ... waarin weinigen, dat is acht zielen, door water heen gered werden.’ Deze tekst laat ons het begrip ‘behoudenis’ vanuit een ander gezichtspunt zien, waardoor er nog een an­der aspect naar voren komt. De Heer zegt: ‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden;’ Petrus zegt op de Pinksterdag: ‘Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen;’ tegen Paulus wordt ge­zegd: ‘Sta op laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam;’ maar Petrus laat ons hier zien hoe wij behouden worden door (‘dia’ in de grondtekst) water heen. Alles wat niet door het water heen kan komen verdrinkt en wordt niet behouden. In de tijd van Noach werd iedereen ge­doopt maar er kwamen maar acht zielen uit het water te voorschijn.

Uitgezonderd de acht zielen werden allen ‘naar beneden gespoeld’ en zij kwamen niet meer boven. Met andere woorden, de wateren werden voor hen de wateren des doods. Zij werden in het water ondergedompeld en zonken naar de bodem. Maar voor ons werd dit water het water van het behoud. Zij werden overspoeld door het water en zonken naar de bodem, maar wij kwamen eruit te voorschijn. Ziet u dat er iets kostbaars in de woorden van Petrus zit? Het is waar dat de gehele mensheid verdronk toen de zondvloed kwam. Er waren echter acht personen in de ark die weer boven water kwamen. De wateren konden hen niet vasthouden. Deze acht werden behouden terwijl de rest verloren ging. Vandaag de dag ligt de hele wereld onder het oordeel en de toorn van God. Maar wanneer ik gedoopt ben heb ik die toorn en dat oordeel al ondergaan en ben ik uit die veroordeelde wereld gekomen. Dat is de betekenis van de doop. De doop is aan de ene kant een ondergaan, een onderg­dompeld worden, en aan de andere kant een opstaan, een te voorschijn komen. Het spreekt van een door het water heen­gaan en eruit te voorschijn komen. Laten we het eruit te voorschijn komen nog eens extra belichten. Allen gingen het water in, maar er kwamen er maar acht uit te voorschijn. Vandaag de dag zijn ook wij behouden door de doop. Hoe komt dat? Doordat wij ondergingen in het water en er weer uit te voorschijn kwamen. Iemand die nog niet geloofd heeft in de Here Jezus mag niet gedoopt worden, omdat hij niet in staat zal zijn uit het water te komen. Maar wij gelovigen kunnen tegen de wereld getuigen dat wij de weg die ons uit het water leidt, gevonden hebben.

 

 

 

Voortaan zijn wij uit de wereld

 

 

Uit deze eerste categorie van vier Schriftgedeelten zouden we nu moeten weten wat de doop voor ons kan doen. Als wij zijn gedoopt, dan zijn wij bevrijd van de wereld. De nieuw-gelovige moet niet te veel jaren wachten met het zich van de wereld laten bevrijden. Het eerste wat hij moet doen is zich laten dopen. Hij moet weten in wat voor staat de wereld zich bevindt voor Gods aangezicht. Wat betekent het om behouden te worden? Het is een vrij gemaakt worden uit een vorige staat waarin men zich bevond. Het is het op de juiste wijze verbreken van de vroegere relatie met de wereld. De pasbekeerde moet duidelijk zien hoe hij langs deze weg van de wereld bevrijd kan worden. Als iemand tot geloof gekomen is moet hem terstond worden duidelijk gemaakt dat hij iemand is die niet meer van de wereld is, dat hij buiten de wereld staat. Zijn doop is er een duidelijke uitdrukking van dat hij van de wereld bevrijd is. Van nu af aan is hij in de ark en is hij dus overgestoken naar de andere kant. Vele dingen kan hij nu niet meer doen, niet alleen omdat hij in de Here Jezus gelooft maar ook omdat hij gedoopt is. Hij is over een brug naar de andere kant overgestoken. Dit geeft wezenlijke betekenis aan de doop.

 

 

 

De doop wil zeggen: u hebt afgedaan

 

 

Bij het volmaken van de leer aangaande de behoudenis maakt het protestantisme de fout dat het voorbij ziet aan het belang van de doop. We moeten daarom de doop in ere herstellen. Wat is de betekenis van de doop? Het is het uit de wereld stappen; het is de juiste methode om iemand van de wereld te bevrij­den. Wanneer iemand gedoopt is zegt hij daarmee dat hij nu uit de wereld gestapt is. Mevrouw M. E. Barber heeft het op poëtische wijze verwoord: ‘Daar is het graf, waarbij geliefden wenen; zij weten: het leven is niet meer.’ Deze geliefden weten dat u aan uw einde gekomen bent, dat dit het einde van uw weg is. Zo’n doop is zeer effectief. Iets anders zou niet praktisch zijn. U moet uit dat oude gebied stappen. Het hebben van eeuwig leven is een zaak van de toestand van uw geest in relatie tot God; maar het behouden worden is uw getuigenis naar de wereld waarmee u zegt dat u er niet langer deel van uitmaakt.

 

 

 

Wat is de werkelijke betekenis van de doop?

 

 

Nu de christen gedoopt is moet hij terugblikken en gaan bezien wat de werkelijke betekenis van de doop is. ‘Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?’ (Rom. 6:3) ‘Daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft op­gewekt’ (Kol. 2:12). Dit is een terugblik, geen vooruitblik. Denk er nog eens aan dat de woorden in Marcus 16, Handelingen 2 en 22, en 1 Petrus 3 woorden waren die vóór de doop werden gesproken, terwijl de woorden in Romeinen 6 en Kolossenzen de doop werden gesproken. Na de doop wordt ons door God duidelijk gemaakt dat wij door onze doop eigenlijk zijn gedoopt in de dood van Christus, en dat wij tevens met Hem zijn opgewekt in de opstanding. Romeinen 6 legt de nadruk op dood en begrafenis, hoewel er tevens een weinig aandacht aan de opstanding geschonken wordt. Kolossenzen 2 echter, legt sterker de nadruk op begrafenis en opstanding. Dat gaat nog een stap verder omdat het zich hoofdzakelijk op de opstanding richt. Het water dient als graf. Wat begraven wordt moet dood zijn, maar wat naar boven komt in de opstanding moet levend zijn. Romeinen beschrijft het eerste deel van deze waarheid en Kolossenzen het laatste deel van dezelfde waarheid.

 

 

1. Zulk een heil

 

Misschien hoorde u op een dag, toen u zich bewust werd van de last van uw zonden, van de dood van de Here Jezus. Dat was werkelijk het evangelie voor u. Of misschien leerde u - toen u er zich bewust van werd hoe slecht u bent en vervolgens onder de heerschappij der zonde vandaan probeerde te komen - dat u al dood was. Dat was werkelijk het evangelie voor u. Geloofd zij God, want dat is het evangelie van Jezus Christus. Zoals de dood van de Heer een heerlijk evangelie is, zo is ook onze dood in Christus een heerlijk evangelie.

Het is geweldig om van de dood van de Heer te weten; het is net zo geweldig om van je eigen dood in de Heer te weten. Wat is de eerste gedachte die opkomt wanneer het nieuws van de dood zich aandient? Net als Jozef van Arimatea denkt u aan begraven, want begraven is de eerste menselijke reactie op de dood. Door het evangelie wordt u vandaag verkondigd dat u dood bent in Christus. Het eerste wat na de dood gedaan moet worden is het treffen van voorbereidingen voor de begrafenis. Daarom, geliefden, als u in het doopwater stapt, of als u na vele jaren nog eens terugdenkt aan uw doop, dan moet u zich bedenken dat u iemand bent die al dood is. U vraagt mensen u te begraven omdat u gelooft dat u dood bent.

U zou zonder twijfel fel protesteren als iemand u vóór uw dood zou proberen te begraven. Zelfs wanneer u te zwak zou zijn om uw stem te laten horen, zou u toch nog weerstand bieden aan het begraven worden vóór uw tijd, dat is, voordat u uw laatste adem uitgeblazen hebt. De dood is daarom de voor­waarde waaraan voldaan moet zijn wil men begraven kunnen worden. Pasbekeerden moet worden duidelijk gemaakt dat op het moment dat de Here Jezus gekruisigd werd, zij zelf ook gekruisigd werden. Dit is de reden waarom zij vragen om in het water begraven te worden. Maar net zoals de Here Jezus uit de doden is opgestaan zullen zij ook opstaan door de werking van dezelfde opstandingskracht in hen. Als zij opkomen uit het water zijn zij opgestane mensen; zij zijn niet meer wie zij waren. Dit is iets waar zij vaak op terug moeten zien. Omdat zij geloofden dat zij dood waren, wilden zij begraven worden. Nu zij uit het water zijn opgestaan, zullen zij in nieuwheid des levens wandelen. Zij staan nu aan de kant van de opstanding.

 

 

2. Wij zijn in Christus

 

Er stond eens de volgende kop in de krant: ‘Eén persoon, drie levens.’ Het verhaal ging als volgt: nadat een in verwachting zijnde vrouw vermoord was, ontdekten de medische autoriteiten dat zij een tweeling in haar schoot droeg. Vandaar deze vreemde kop! Laat mij u erop wijzen dat het in het geval van onze Heer, één Persoon is, maar ontelbaar veel levens. Dit is nu eigenlijk de betekenis van de woorden uit de Schrift: ‘in Christus.’

Wanneer je het van de buitenkant bekijkt werd alleen de moe­der vermoord, maar omdat er ook nog een tweeling in haar schoot was, stierven zij met haar. Op dezelfde wijze overkomt dit hen die in Christus zijn. Toen Christus stierf, stierven ook wij. ‘Maar uit Hem (God) is het, dat gij in Christus Jezus zijt’ (1 Kor. 1:30). Het is uit God dat wij in Christus zijn, en wij zijn feitelijk in Christus. Omdat er één stierf stierven wij allen. Als wij niet zouden weten wat het betekent in Christus te zijn, zouden wij nooit begrijpen wat het medegekruisigd zijn is. De kinderen konden samen met de moeder sterven, omdat zij nog in de schoot van de moeder waren. Geestelijke waarheden zijn zelfs nog reëler dan lichamelijke feiten. God heeft ons met Christus verenigd, dus is zijn dood de onze. Wij zijn al gestorven in Christus. Laten we dit feit geloven. Door het ondergedompeld zijn in, en het opgekomen zijn uit het water, verklaren wij dat wij ons aan de andere kant van het graf bevinden. Dit is opstanding. Het ‘vaststaan’ of ‘zeker weten’ in Romeinen 6, is zowel het zeker weten dat wij levend zijn voor God als het zeker weten dood te zijn voor de zonde in Christus.

Wij bemerken in onszelf misschien geen enkel verschil; het is echter een heerlijke ervaring in Christus. Wij hopen oprecht dat alle pasbekeerden ingeleid zullen worden in deze les. Door het zien van het feit dat zij gestorven zijn geven zij toestemming aan hun begrafenis in het water. Doordat ze zien dat zij zijn opgewekt, komen zij uit het water om God te dienen.  

 

Terug naar: Leerstellingen